Algemene voorwaarden

VAN: LAUMANS TECHNIEK B.V. gevestigd te Weert. .

Artikel 1: Definities en toepasselijkheid

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Aanbod: elk aanbod van Laumans Techniek aan een Opdrachtgever, welke in ieder geval een omschrijving van de Prestatie met vermelding van de daarvoor bij Laumans Techniek in rekening te brengen kosten bevat.
Advisering: het geven van adviezen in de algemene zin van het woord waaronder in ieder geval is begrepen het adviseren het gebied van automatisering, het verrichten van toepasbaarheidsonderzoek, het verrichten van systeemanalyse, het adviseren ten aanzien van door Opdrachtgever toe te passen aparatuur en het instrueren en begeleiden van medewerkers.
Afroeporder: de afspraak tussen Partijen dat Opdrachtgever een bepaalde hoeveelheid zal afnemen binnen een bepaalde termijn en dat Opdrachtgever deze hoeveelheid zal afnemen in meer dan één aparte levering.
AV: de onderhavige algemene voorwaarden van Laumans Techniek.
Gebrek: indien het Geleverde niet compleet is en/of niet voldoet aan de specificaties en/of het niet de eigenschap(pen) bezit die door Laumans Techniek schriftelijk en expliciet aan Opdrachtgever zijn bevestigd voor- of bij het tot stand komen van de Overeenkomst.
Geleverde: het door Laumans Techniek op grond van de Overeenkomst aan Opdrachtgever (gedeeltelijk) geleverde of voor Opdrachtgever (gedeeltelijk) verrichte.
Laumans Techniek: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Laumans Techniek B.V. (KvK: 13017661).
Partij of Partijen: Laumans Techniek en/of Opdrachtgever.
Opdrachtgever: de zakelijke partij aan wie het door Laumans Techniek gedane Aanbod is gericht, aan wie door Laumans Techniek is geleverd, aan wie Laumans Techniek een advies heeft uitgebracht en/of met wie Laumans Techniek een Overeenkomst is aangegaan.
Onverwijld: zo snel als in alle redelijkheid mogelijk.
Overeenkomst: iedere Overeenkomst die tussen Laumans Techniek en Opdrachtgever tot stand komt, daaronder begrepen alle wijzigingen daarvan of aanvullingen daarop, waarin de overeengekomen Prestatie en de overige rechten en verplichtingen tussen Partijen zijn opgenomen.
Prestatie: alle (rechts)handelingen, waaronder de leveringen van producten, en/of alle mogelijke diensten welke Laumans Techniek in het kader van de uitvoering van een Overeenkomst verricht, waaronder – doch niet uitsluitend – de ontwikkeling, het testen en/of de (af)levering van (een deel van de) te leveren producten en advisering.
Schriftelijk: correspondentie per aangetekend schrijven, deurwaardersexploot, reguliere post, fax of elektronisch medium (zoals per e-mail of via een webformulier). In geval van een e-mail of webformulier geldt dit alleen als schriftelijk, wanneer de andere partij bevestigt daarmee akkoord te zijn en/of dit gelezen te hebben, zulks al dan niet door verzending van een leesbevestiging.
Toeleverancier: de partij waar Laumans Techniek de door haar aangeboden goederen betrekt.
1.3 De AV maken deel uit van iedere Overeenkomst tussen Laumans Techniek en Opdrachtgever, alsmede van iedere daaruit voortvloeiende Overeenkomst en toekomstige Overeenkomsten.
1.4 Indien Laumans Techniek – bewust of onbewust – op enig moment geen beroep doet op enige bepaling van deze AV, verwerpt of verwerkt zij daarmee niet het recht om daar in een later stadium alsnog een beroep op te doen.
1.5 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 2: Aanbod en totstandkoming en inhoud van de Overeenkomst

2.1 Ieder Aanbod is geldig tot één maand na het uitbrengen ervan, tenzij in het Aanbod een andere termijn voor aanvaarding is vermeld.
2.2 Acceptatie van een Aanbod geschiedt door middel van een schriftelijke bevestiging van Opdrachtgever aan Laumans Techniek, waarin zij zich akkoord verklaart met de inhoud van het Aanbod.
2.3 In afwijking van artikel 2.2, komt bij een verkoop/order via de website pas een Overeenkomst tot stand op het moment dat de order schriftelijk door Laumans Techniek aan Opdrachtgever is bevestigd.
2.4 Bij het ontbreken van een schriftelijke acceptatie door Opdrachtgever, wordt de acceptatie van het Aanbod door Opdrachtgever geacht besloten te liggen in een mondeling akkoord en/of feitelijk uitvoering geven aan de Overeenkomst c.q. de uitvoering van de geoffreerde producten door Laumans Techniek. In dat geval is er sprake van een mondelinge of stilzwijgende acceptatie en komt de Overeenkomst (inclusief de AV) conform het Aanbod terstond na de start met de uitvoering van de Prestatie tot stand.
2.5 Laumans Techniek behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om enig Aanbod, nadat deze is geaccepteerd door Opdrachtgever, binnen zeven (7) werkdagen na voornoemde acceptatie en totstandkoming van de Overeenkomst, te herroepen.
2.6 Indien en voor zover de Overeenkomst samengestelde producten en prijzen bevat, dan bestaat er voor Laumans Techniek geen verplichting tot het leveren van een gedeelte van de in het Aanbod begrepen zaken tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt het geoffreerde automatisch voor nadere opdrachten.
2.7 Een wijziging van de Overeenkomst kan alleen schriftelijk worden overeengekomen. Indien een wijziging van de Overeenkomst is overeengekomen heeft Laumans Techniek het recht om van eerder geschatte levertijden en doorlooptijden af te wijken voor zover als dat volgens haar nodig is om de Overeenkomst in de gewijzigde vorm na te kunnen komen.

Artikel 3: Betaling en kosten

3.1 Opdrachtgever dient de betaling te voldoen op de wijze zoals omschreven in het Aanbod van Laumans Techniek.
3.2 Laumans Techniek behoudt zich het recht voor om reeds vóórdat de overeengekomen Prestatie is verricht, betaling of deelbetaling te vorderen van Opdrachtgever. Het is Laumans Techniek tevens steeds toegestaan om een voorschot te vorderen op de betaling van het overeengekomen bedrag. Laumans Techniek is alsdan niet verplicht tot levering totdat deze betaling, deelbetaling of dit voorschot, is voldaan.
3.3 Bij overschrijding van de overeengekomen fatale betalingstermijn is Opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, vanaf de vervaldatum van de factuur incassokosten (ingevolge de Wet Incassokosten en het bijbehorend besluit) en handelsrente (ingevolge artikel 6:119a BW) verschuldigd.
3.4 Reclames met betrekking tot een factuur dienen schriftelijk binnen acht (8) dagen na de factuurdatum bij Laumans Techniek te worden ingediend op straffe van verval van recht.
3.5 Laumans Techniek is steeds gerechtigd om op kosten van Opdrachtgever iedere gewenste zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever te vorderen en haar verplichtingen op te schorten totdat Opdrachtgever aan deze verplichting, dan wel enige andere verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, heeft voldaan.
3.6 Het recht van verrekening en van opschorting van Opdrachtgever wordt uitgesloten.
3.7 Tenzij in het Aanbod anders is vermeld zijn alle prijzen in euro’s en exclusief btw, invoerrechten en andere heffingen, transportkosten, belastingen of accijnzen, kosten van verpakking en kosten van verzekering en komen deze kosten voor rekening van Opdrachtgever..
3.8 In geval van een Aanbod is Laumans Techniek gerechtigd haar prijzen aan te passen indien de officiële valutapariteit op het moment van inkoop van de benodigde goederen en/of het moment van levering meer dan 2% afwijkt van de valutapariteit op de datum waarop het Aanbod is gedaan, waarbij laatstgenoemde pariteit op 100 wordt gesteld.

Artikel 4: Risico

4.1 Bij verzending, zowel bij levering binnen als buiten Nederland, gaat het risico van diefstal, beschadiging, tenietgaan of achteruitgang over op Opdrachtgever op het moment van het overhandigen van de betreffende goederen aan de transporteur met in achtneming van de overige bepalingen van dit artikel.
4.2 Het risico tijdens transport op het terrein van Opdrachtgever is te allen tijde voor rekening van Opdrachtgever, zulks ook wanneer de transporteur van Laumans Techniek dat transport nog verzorgt, tenzij Opdrachtgever kan bewijzen dat de schade is ontstaan door opzet of grove nalatigheid van de bedrijfsleiding van Laumans Techniek.
4.3 Indien Laumans Techniek zaken ten behoeve van Opdrachtgever heeft afgescheiden van haar overige voorraadartikelen maar nog niet heeft geleverd om wat voor reden ook, of in geval van een retourzending door Opdrachtgever, of indien Laumans Techniek zaken ten behoeve van Opdrachtgever onder zich houdt, bijvoorbeeld voor reparatie, inspectie of tests, is het risico van verlies, diefstal, beschadiging, tenietgaan of achteruitgang voor rekening van Opdrachtgever, tenzij het bewuste risico zich verwezenlijkt heeft als gevolg van opzet of grove nalatigheid van de bedrijfsleiding van Laumans Techniek.
4.4 In het geval dat Laumans Techniek zaken van Opdrachtgever onder zich heeft voor reparatie, inspectie, tests of wat dan ook en deze zaken om wat voor reden ook verstuurd of getransporteerd moeten worden, komt het risico van verlies, diefstal, beschadiging, tenietgaan of achteruitgang voor Opdrachtgever.

Artikel 5: Levering

5.1 Opdrachtgever dient eventuele tekorten, manco’s en beschadigingen binnen zeven (7) dagen na de levering Schriftelijk aan Laumans Techniek te melden, bij gebreke waarvan de goederen geacht worden Opdrachtgever in goede orde, compleet en zonder schade of beschadigingen te hebben bereikt.
5.2 Laumans Techniek is gerechtigd de te leveren goederen in gedeelten te leveren.
5.3 Het moment van levering is, zowel in geval van levering binnen Nederland als buiten Nederland, het moment waarop de te leveren goederen worden uitgeladen of gelost op de plaats die daartoe is overeengekomen.

Artikel 6: Afroeporders

6.1 Indien een Afroeporder is overeengekomen heeft Laumans Techniek het recht om de afzonderlijke leveringen separaat te factureren.
6.2 Indien een Afroeporder is overeengekomen zal Laumans Techniek de afzonderlijke deelleveringen aanbieden op de overeengekomen leverdata.
6.3 Een wijziging van de afspraken rondom een Afroeporder zal pas in werking treden nadat de gewijzigde leverdata van de betreffende deelleveringen Schriftelijk door Laumans Techniek aan Opdrachtgever zijn bevestigd.
6.4 Indien Laumans Techniek als gevolg van een wijziging van de afspraken rondom een Afroeporder goederen langer op voorraad dient te houden dan het geval zou zijn indien de oorspronkelijke afspraken waren gevolgd, dan zal Laumans Techniek deze voor rekening en risico van Opdrachtgever onder zich houden.
6.5 Indien Partijen voor een specifieke deellevering van een Afroeporder een nieuwe leverdatum afspreken, blijven de overige overeengekomen leverdata van deelleveringen ongewijzigd.

Artikel 7: Reserveonderdelen

8.1 Laumans Techniek kan na afloop van de overeengekomen garantietermijn niet worden verplicht om voor geleverde goederen reserveonderdelen te leveren. Ten aanzien van face-out/last-buy producten geldt dat ook binnen de garantietermijn geen recht bestaat op vervanging van de defecte onderdelen.
8.2 Indien door Laumans Techniek ter herstel van een Gebrek reserveonderdelen worden geleverd of ingebouwd, gaat voor deze reserveonderdelen de garantietermijn niet opnieuw lopen. De garantietermijn van de oorspronkelijke levering blijft ongewijzigd.
8.3 Voor zover op Laumans Techniek op grond van wet of Overeenkomst de plicht rust om reserveonderdelen te leveren voor eerder aan Opdrachtgever geleverde goederen of delen daarvan, vervalt deze verplichting op het moment dat Laumans Techniek deze reserveonderdelen niet langer op voorraad heeft en deze evenmin tegen redelijke condities via de reguliere kanalen op de markt verkrijgbaar zijn.
8.4 In het geval dat Laumans Techniek gehouden is om aan Opdrachtgever geleverde goederen of onderdelen daarvan te vervangen, staat het haar vrij om een daarmee vergelijkbaar goed of onderdeel te leveren voor zover dit naar haar oordeel geschikt is voor hetzelfde normale gebruik waarvoor het te vervangen goed of onderdeel daarvan geschikt was. Opdrachtgever kan echter in geen geval hiertoe gehouden worden.

Artikel 8: Levertijden

8.1 Het kan voorkomen dat de door Laumans Techniek aangeboden goederen direct of indirect worden aangeleverd vanuit het buitenland en/of via verschillende Toeleveranciers worden betrokken. Laumans Techniek kan niet uitsluiten dat deze (buitenlandse) toeleveringen in uitzonderlijke gevallen slechts moeizaam of zelfs gedurende enige tijd helemaal niet zijn te verkrijgen als gevolg van bijvoorbeeld – doch niet uitsluitend – pandemiën, schaarste van grondstoffen op de wereldmarkt, milieurampen en significante fluctuaties aan de aanbodzijde. Als gevolg hiervan is het voor Laumans Techniek niet altijd mogelijk om reeds bij het Aanbod aan te geven wanneer er precies geleverd kan worden. Om Opdrachtgever toch zo nauwkeurig mogelijk te informeren hanteert Laumans Techniek de werkwijze als in dit artikel omschreven.
8.2 Laumans Techniek geeft in haar Aanbod de geschatte levertijd op. Nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen bevestigt Laumans de definitief geschatte levertijd, die overigens kan afwijken van de geschatte levertijd in het Aanbod.
8.3 Opgegeven (geschatte) levertijden zijn geen fatale termijnen.

Artikel 9: Overmacht

9.1 In geval van overmacht bij Laumans Techniek is zij gerechtigd om naar eigen keuze de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, bijvoorbeeld wanneer de overmachtsituatie naar het oordeel van Laumans Techniek van tijdelijke of voorbijgaande aard zal zijn, dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Laumans Techniek is daarbij geen schadevergoeding verschuldigd aan Opdrachtgever.
9.2 Onder overmacht wordt in ieder geval – maar niet beperkt daartoe – verstaan: het niet leveren door Toeleveranciers van Laumans Techniek, het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van Toeleveranciers die door Opdrachtgever aan Laumans Techniek zijn voorgeschreven, stakingen door, dan wel ziekte van werknemers van Laumans Techniek en door haar voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden, maatregelen en/of verboden door de Nederlandse en/of vreemde overheid, niet voorzienbare c.q. voorspelbare ongeluk(ken) of gebreken met of aan een door Laumans Techniek of door haar ingeschakelde derde gebruikt product, onvoorziene technische gebreken aan deze producten, oproer, terroristische aanslagen, algemene vervoersproblemen, financiële crisis, het niet functioneren van het betalingsnetwerk van de betreffende banken, oorlog, boycotten, blokkades, natuurrampen, pandemieën, epidemieën, gebrek aan materialen, tekortkoming in de nakoming door Toeleveranciers van Laumans Techniek, diefstal van materialen benodigd voor nakomen van de Overeenkomst en alle overige omstandigheden waardoor Laumans Techniek niet dan wel niet tijdig of niet naar behoren kan presteren.
9.3 Indien Laumans Techniek ten gevolge van overmacht is verhinderd haar verbintenissen ten aanzien van een of enkele van haar klanten of Opdrachtgevers na te komen, maar niet de verbintenissen ten aanzien van alle klanten en Opdrachtgevers, is Laumans Techniek gerechtigd naar eigen keuze te besluiten welke van de verbintenissen en tegenover welke klanten en Opdrachtgevers zij zal nakomen, evenals de volgorde waarin dit zal gebeuren.
9.4 In het geval van ontbinding op grond van overmacht door Laumans Techniek zal zij de reeds in rekening gebrachte en door Opdrachtgever betaalde bedragen, voor zover Laumans Techniek voor deze in rekening gebrachte bedragen nog géén (gedeeltelijke) Prestatie heeft geleverd, terugbetalen aan Opdrachtgever, zodat de prestaties over en weer ongedaan worden gemaakt. Opdrachtgever dient wel alle redelijkerwijs door Laumans Techniek gemaakte en te maken kosten te vergoeden, welke zullen worden verrekend met de terug te betalen bedragen.

Artikel 10: Garantie en klachten

10.1 Tenzij in het Aanbod andere garantietermijnen zijn vermeld bedraagt de garantie twaalf (12) maanden vanaf het moment van levering.
10.2 Met inachtneming van de AV garandeert Laumans Techniek uitsluitend dat het Geleverde op het moment van levering geen Gebrek vertoont.
10.3 Indien Opdrachtgever met een Gebrek bekend is geworden, dient Opdrachtgever dit Gebrek onverwijld schriftelijk te melden op straffe van verval van het recht daartoe, met dien verstande dat het Gebrek uiterlijk binnen zeven (7) dagen na de ontdekking daarvan of zoveel eerder als redelijkerwijs mogelijk en in het licht van het gebrek noodzakelijk ter beperking van de schade door Opdrachtgever aan Laumans Techniek te worden gemeld.
10.4 Indien naar het oordeel van Laumans Techniek er sprake is van een Gebrek dat aan haar is toe te rekenen en indien Opdrachtgever inzake dit Gebrek het recht op uit hoofde van de in lid 1 en 2 bedoelde garantie levering van het ontbrekende, herstel of vervanginging toekomt, zal Laumans Techniek naar eigen keuze zorg dragen voor herstel van dit Gebrek ofwel voor vervanging van de gebrekkige zaak, tenzij dit herstel of deze vervanging in alle redelijkheid niet van haar gevergd kan worden. Indien Laumans Techniek ervoor kiest om het Gebrek te herstellen, staat het haar vrij om het herstel zelf uit te voeren dan wel om dit uit te besteden of hiervoor derden in te schakelen.
10.5 Indien de goederen die aan Laumans Techniek zijn toegezonden onder garantie naar het oordeel van Laumans Techniek na inspectie geen Gebreken vertonen, of indien Opdrachtgever geen recht op de in lid 1 en 2 bedoelde garantie, levering van het ontbrekende, herstel of vervanging toekomt, is Opdrachtgever gehouden om alle kosten voor inspectie, bewaring en verzending aan Laumans Techniek te vergoeden.
10.6 Onverminderd de overige bepalingen van dit artikel heeft Opdrachtgever in geen geval recht op garantie:

 • indien het Geleverde niet is gebruikt voor het doel en onder de omstandigheden waarvoor het is geleverd;
 • indien het Geleverde is/wordt gebruikt in strijd met de instructies en (gebruiks-)voorschriften etc.;
 • indien het vermeende Gebrek het gevolg is van slijtage als gevolg van normaal gebruik;
 • ingeval van mechanische beschadiging van het Geleverde.

10.7 Alle garantie-aanspraken vervallen terstond op het moment dat zonder Schriftelijke instemming van Laumans Techniek:

 • wijzigingen, aanpassingen en/of reparaties aan het Geleverde zijn verricht;
 • het Geleverde niet nauwkeurig is/wordt gebruikt of behandeld volgens de bijgeleverde en/of toepasselijke (fabrieks-)voorschriften of gebruiksaanwijzingen etc.;
 • het Geleverde anderszins onoordeelkundig wordt of is gebruikt of behandeld;
 • het Geleverde is/wordt gebruikt of toegepast voor andere doeleinden dan waarvoor het bestemd is;
 • het Geleverde is/wordt gebruikt op een wijze welke voor Laumans Techniek redelijkerwijs niet was te voorzien op grond van de gegevens die voor of bij het tot stand komen van de Overeenkomst.

10.8 Voor zover Opdrachtgever zich op het standpunt stelt dat het Gebrek geen gevolg is van de in artikel 10.6 en 10.7 genoemde oorzaken, rust op haar de bewijslast terzake.
10.9 Zolang Opdrachtgever een of meer van haar verplichtingen jegens Laumans Techniek op grond van enige Overeenkomst niet of niet volledig nakomt, is Laumans Techniek ontheven van haar garantieverplichtingen vanaf het moment dat Opdrachtgever haar verplichtingen niet naar behoren nakomt tot aan het moment dat Opdrachtgever al haar verplichtingen jegens Laumans Techniek weer naar behoren nakomt. Gedurende de periode dat Laumans Techniek van haar garantieplichten is ontheven loopt de garantieperiode door.
10.10 Voor zover Laumans Techniek tijdens de garantieperiode gehouden is om schade of kosten te vergoeden die Opdrachtgever heeft geleden als gevolg van een Gebrek, heeft het voldoen aan de garantieplicht door Laumans Techniek te gelden als enige en volledige schadevergoeding.

Artikel 11: Retentierecht en eigendomsvoorbehoud

11.1 Op alle goederen welke zich van of namens Opdrachtgever onder Laumans Techniek bevinden, ongeacht de oorzaak of reden daarvan, heeft Laumans Techniek een retentierecht zolang Opdrachtgever niet aan al haar verplichtingen jegens Laumans Techniek heeft voldaan.
11.2 Onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 4, blijven alle door of namens Laumans Techniek geleverde goederen eigendom van Laumans Techniek tot het moment dat Opdrachtgever al haar opeisbare verplichtingen jegens Laumans Techniek is nagekomen.
11.3 Opdrachtgever is verplicht om - zolang ingevolge in lid 2 van dit artikel bepaalde de eigendom van door of namens Laumans Techniek geleverde goederen nog aan Laumans Techniek toekomt - deze goederen zodanig van andere goederen afgescheiden te houden dat zij gemakkelijk en duidelijk als goederen van Laumans Techniek te herkennen zijn.
11.4 Indien Opdrachtgever (mede) uit door Laumans Techniek geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, vormt Opdrachtgever de nieuw gevormde zaak voor Laumans Techniek totdat Opdrachtgever al zijn verbintenissen voortvloeiende uit de Overeenkomst jegens Laumans Techniek is nagekomen. Laumans Techniek heeft in dat geval tot het moment van volledige voldoening door Opdrachtgever alle rechten als eigenaar van die gevormde zaak. Middels het aangaan van de Overeenkomst met Laumans Techniek verleent Opdrachtgever hem toestemming om zijn terreinen en gebouwen te betreden om zijn eigendommen onder zich te nemen.
11.5 Ingeval van het niet deugdelijk nakomen van haar betalingsverplichtingen door Opdrachtgever, en voorts in geval de Overeenkomst eindigt anders dan door voltooiing, is Laumans Techniek gerechtigd de goederen ten aanzien waarvan het eigendomsvoorbehoud geldt als eigendom terug te vorderen en de daarmede verband houdende maatregelen te (doen) nemen, onder verrekening van het eventueel reeds ter zake van die goederen betaalde, zulks onverminderd het recht van Laumans Techniek om vergoeding te verlangen voor eventueel verlies of schade. In geval van dergelijke niet-betaling of van beëindiging van de Overeenkomst is elke vordering welke Laumans Techniek op Opdrachtgever heeft ineens en dadelijk opeisbaar.
11.6 Opdrachtgever dient op eerste verzoek van Laumans Techniek een volmacht te verstrekken voor de onmiddellijke terugname van de nog niet ten volle betaalde goederen, waar deze zich ook mogen bevinden. Opdrachtgever verplicht zich om op eerste verzoek van Laumans Techniek haar medewerking te verlenen teneinde Laumans Techniek in de gelegenheid te stellen om haar eigendomsvoorbehoud uit te oefenen.

Artikel 12: Aansprakelijkheid, verzekering en vrijwaring

12.1 Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid door de bedrijfsleiding van Laumans Techniek en met inachtneming van de AV is Laumans Techniek uitsluitend verplicht om aan Opdrachtgever te vergoeden de schade die deze lijdt als gevolg van een Gebrek. De verplichting tot vergoeding van schade ontstaat niet eerder dan op het moment dat is voldaan aan elk van de volgende voorwaarden:

 • het Gebrek dient door Opdrachtgever aan Laumans Techniek te zijn gemeld op de wijze zoals omschreven in artikel 10.3;
 • er dient sprake te zijn van verzuim;
 • de schade dient toerekenbaar te zijn aan Laumans Techniek;
 • Opdrachtgever dient voldoende aannemelijk te hebben gemaakt dat zij afdoende voorzorgsmaatregelen heeft genomen ter voorkoming of beperking van de schade.

12.2 Advisering geschiedt geheel vrijblijvend en onder de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Iedere aansprakelijkheid voor Advisering door Laumans Techniek aan Opdrachtgever is uitdrukkelijk uitgesloten.
12.3 De aansprakelijkheid van Laumans Techniek is in elk geval steeds beperkt tot maximaal het bedrag dat in het betreffende geval door haar beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.
12.4 Indien Laumans Techniek met inachtneming van het hiervoor gestelde aansprakelijk is jegens Opdrachtgever en gehouden is schade te vergoeden, is de verplichting tot het vergoeden van schade beperkt tot vergoeding van directe schade en tot maximaal het met de Overeenkomst gemoeide bedrag (excl. btw). Indien het een Overeenkomst betreft met een looptijd van meer dan één jaar wordt het met de Overeenkomst gemoeide bedrag gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. btw) bedongen voor één jaar. In ieder geval is in alle gevallen de verplichting tot schadevergoeding beperkt tot maximaal €500.000,- (zegge: vijfhonderdduizend euro). Daarbij heeft te gelden dat een deellevering van een Afroeporder als één gebeurtenis wordt beschouwd, ten aanzien waarvan de in dit artikel genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden.
12.5 Laumans Techniek is niet aansprakelijk voor:

 • Fouten of tekortkomingen in het materiaal dat door de Opdrachtgever ter hand is gesteld;
 • Misverstanden, fouten of tekortkomingen in de uitvoering van de Overeenkomst als gevolg van het door Opdrachtgever niet of niet tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens en materialen, die benodigd zijn voor het deugdelijk uitvoeren van de Prestatie;
 • Fouten of tekortkomingen van door of namens Laumans Techniek ingeschakelde derden;
 • Gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijding van prijsopgaven van Toeleveranciers.

12.6 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: (I) reparatie, herstel- of vervangingskosten, (II) de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, (III) redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in de AV.
12.7 Aansprakelijkheid voor overige gevolgschade en vermogensschade, in welke vorm dan ook, hieronder mede – doch niet uitsluitend – verstaan huur/koop van een vervangend product, omzet- en/of winstderving, verminkte of vergane (digitale) gegevens of materialen, schade door bedrijfsstagnatie of schade als gevolg van aanspraken van derden wordt uitgesloten.
12.8 Iedere vordering die Opdrachtgever heeft op Laumans Techniek vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van die vordering en in elk geval na verloop van twaalf (12) maanden na de levering door Laumans Techniek, ongeacht de rechtsgrond van de vordering.
12.9 Opdrachtgever zal Laumans Techniek en de door Laumans Techniek ingeschakelde derden volledig vrijwaren voor alle aanspraken van derden jegens Laumans Techniek die voortvloeien uit de uitvoering van de Overeenkomst door Laumans Techniek, zulks ook wanneer de derden die een claim indienen zijn ingeschakeld door Laumans Techniek.

Artikel 13: Rechten van intellectueel eigendom

13.1 Alle rechten van intellectueel eigendom op het door Laumans Techniek aan Opdrachtgever geleverde, ontwikkelde of ter beschikking gestelde berusten uitsluitend bij Laumans Techniek dan wel bij haar licentiegever(s) of haar Toeleverancier(s).
13.2 Indien naar de mening van Laumans Techniek noodzakelijk, zal Opdrachtgever op eerste verzoek van Laumans Techniek alle medewerking verlenen aan het vastleggen van alle rechten van intellectuele eigendom en – voor zover vereist – zal Opdrachtgever er alle medewerking aan verlenen om eventuele rechten van intellectuele eigendom die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst bij Opdrachtgever zouden berusten over te dragen aan Laumans Techniek.

Artikel 14: Beëindiging en annulering van de Overeenkomst

14.1 Indien de Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting uit de Overeenkomst, is Opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim en is Laumans Techniek gerechtigd uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de Overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd de overige aan Laumans Techniek toekomende rechten.
14.2 Beide Partijen kunnen de Overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang ontbinden ingeval de andere Partij in staat van faillissement verklaard wordt, onder curatele wordt gesteld, tot boedelafstand overgaat, (voorlopige of definitieve) surseance van betaling verleend wordt, in het geval dat beslag op het gehele vermogen van de andere Partij of een gedeelte daarvan wordt gelegd of in het geval dat de onderneming van de andere Partij wordt geliquideerd of beëindigd.
14.3 Opdrachtgever kan Laumans Techniek verzoeken om in te stemmen met het annuleren van een reeds geplaatste maar nog niet uitgevoerde Overeenkomst. Annulering van een Overeenkomst kan niet eerder plaatsvinden dan nadat Partijen Schriftelijk overeenstemming hebben bereikt over de annuleringsvoorwaarden, waaronder begrepen de hoogte van de annuleringskosten, en nadat alle overeengekomen annuleringsvoorwaarden naar het oordeel van Laumans Techniek volledig zijn voldaan. Speciaal voor de klant geproduceerde producten kunnen in geen geval geannuleerd worden.

Artikel 15: Overige bepalingen

15.1 Het is Opdrachtgever voor de duur van de Overeenkomst en voor een periode van twee jaren na afloop daarvan verboden om personeel van Laumans Techniek in dienst te nemen, zulks op straffe van een direct en zonder ingebrekestelling opeisbare boete van €50.000,- (zegge vijftigduizend euro) per overtreding, onverlet het recht op nakoming en alle overige rechten die aan Laumans Techniek toekomen op grond van de wet.
15.2 Het is Opdrachtgever verboden, zowel gedurende deze Overeenkomst als na afloop daarvan, op enigerlei wijze aan derden, direct of indirect, in welke vorm ook en in welke zin ook, enige mededeling te doen van hetgeen in het kader van deze Overeenkomst te harer kennis is gekomen in verband met de bedrijfsvoering of anderszins vertrouwelijke informatie van Laumans Techniek op straffe van een direct en zonder ingebrekestelling opeisbare boete van €50.000,- (zegge vijftigduizend euro) per overtreding, onverlet het recht op nakoming en alle overige rechten die aan Laumans Techniek toekomen op grond van de wet. Onder vertrouwelijke informatie verstaan Partijen alle informatie die Laumans Techniek schriftelijk als vertrouwelijk bestempelt, alsmede alle informatie die redelijkerwijs als vertrouwelijk dient te worden beschouwd.
15.3 In het geval van tegenstrijdigheid tussen de Overeenkomst en de AV, prevaleert de Overeenkomst.

Artikel 16: Rechtskeuze en geschillenbeslechting

16.1 Op de Overeenkomst en de AV is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.
16.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst of de AV, voor zover niet anders door de wet dringend voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse rechter. Partijen zullen zich dan wenden tot de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Laumans Techniek. Dit laat onverlet het recht van Laumans Techniek om een geschil te laten beslechten middels arbitrage of bindend advies. Opdrachtgever heeft dit recht niet.