Retourbeleid

Alle retourzendingen van producten vallen onder de exclusieve beoordeling van Laumans Techniek B.V. en vereisen allemaal een Return Material Authorization (RMA)-nummer. Producten die zonder RMA-nummer worden teruggestuurd, kunnen worden geweigerd bij onze ontvangstafdeling of vernietigd.

De verklaringen hieronder vertegenwoordigen basisrichtlijnen; raadpleeg de laatste Algemene Voorwaarden die zijn gepubliceerd op www.laumanstechniek.nl voor volledige details van het retourbeleid van Laumans Techniek.

Ten onrechte verzonden product

Laumans Techniek moet binnen twaalf (12) maanden na de factuurdatum op de hoogte worden gesteld en er wordt een RMA-nummer afgegeven. Laumans Techniek zal verzendinstructies verstrekken voor de retourzending van het product. Het product moet worden teruggestuurd in de originele verpakking en in de staat van levering en mag op geen enkele manier worden gewijzigd. Volledig krediet voor het teruggestuurde product wordt verstrekt na inspectie en verificatie van het aantal producten door de ontvangstafdeling van Laumans Techniek.

Defect product binnen de garantieperiode

Laumans Techniek moet binnen twaalf (12) maanden na de factuurdatum op de hoogte worden gesteld van elk product waarvan wordt vermoed dat het niet aan de specificaties van de fabrikant voldoet. Laumans Techniek kan monsters vereisen voor inspectie voordat een RMA wordt afgegeven. Het defecte product moet worden teruggestuurd in de originele verpakking en in de staat van levering en mag op geen enkele manier worden gewijzigd. Laumans Techniek zal verzendinstructies verstrekken voor de retourzending van het product. Volledig krediet voor het teruggestuurde product wordt verstrekt na kwaliteitsinspectie en verificatie van het aantal door de ontvangstafdeling van Laumans Techniek.

Beperkte garanties en remedies

Laumans Techniek waarborgt dat de hierbij gedekte producten bij levering overeenkomen met de specificaties van de fabrikant, maar geeft verder geen andere garantie met betrekking tot dergelijke producten. Laumans Techniek stemt ermee in, zoals Laumans Techniek zal beslissen, het account van de koper te crediteren of alle producten zonder kosten voor de koper te vervangen die bij levering niet in dergelijke staat verkeren, maar alleen als de koper dergelijke producten binnen twaalf (12) maanden na de leveringsdatum retourneert, in de originele verpakking en in de staat van levering, zonder dat hun nummers of enig deel daarvan zijn gewijzigd, beschadigd of verwijderd, naar de verzendlocatie van Laumans Techniek, vergezeld van een schriftelijke specificatie van de betrokken gebreken. In geen geval zal de aansprakelijkheid van Laumans Techniek hieronder het aankoopbedrag van de koper overschrijden. De koper moet Laumans Techniek in elk geval op de hoogte stellen wanneer de koper van plan is producten te retourneren waarvan de koper gelooft dat ze niet overeenkomen met de beperkte garantie van Laumans Techniek, en Laumans Techniek heeft het recht dergelijke producten te onderzoeken op de locaties van de koper vóór hun retourzending. Definitieve inspecties en definitieve vaststelling of producten voldoen aan de beperkte garantie van Laumans Techniek worden gedaan op de locatie van Laumans Techniek, of kunnen worden gebaseerd op het werkelijke testrapport van de fabrikant. DE ENIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN LAUMANS TECHNIEK ZAL BESTAAN IN HET CREDITEREN VAN HET ACCOUNT VAN DE KOPER OF HET VERVANGEN VAN PRODUCTEN DIE NIET IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET DE BEPERKTE GARANTIE VAN LAUMANS TECHNIEK CONFORM DE HIERIN GESTELDE VOORWAARDEN, EN IN GEEN GEVAL ZAL LAUMANS TECHNIEK AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR INCIDENTELE, GEVOLG- OF ANDERE SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK. HET VOORGAANDE REMEDIUM ZOALS HIERIN VERSTREKT, ZAL HET ENIGE EN UITSLUITENDE REMEDIUM VAN DE KOPER ZIJN.

BEHALVE ZOALS VERMELD IN DEZE SECTIE, ZIJN ER GEEN GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET (NOCH IN FEITE NOCH OP GROND VAN DE WET), INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, ENIGE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. LAUMANS TECHNIEK IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE ALS GEVOLG VAN VERTRAGINGEN BIJ LEVERINGEN, SERVICE, GEBRUIK VAN APPARATUUR OF ANDERE PRESTATIES ZOALS BESCHREVEN IN DEZE OVEREENKOMST.

Discretionaire retourzendingen

Producten die normaal gesproken door Laumans Techniek op voorraad worden gehouden, kunnen naar eigen goeddunken van Laumans Techniek worden geretourneerd aan Laumans Techniek, zolang het verzoek om het product te retourneren binnen vijftien (15) werkdagen na de factuurdatum wordt gedaan. Items die normaal gesproken niet door Laumans Techniek op voorraad worden gehouden, kunnen worden geretourneerd naar eigen goeddunken van Laumans Techniek, en verzoeken om het retourneren van producten die normaal gesproken niet op voorraad zijn, worden geval per geval behandeld. In beide gevallen moet Laumans Techniek voorafgaand aan de retourzending van het product een RMA verstrekken en er wordt een restocking fee in rekening gebracht. De restocking fee wordt per geval door Laumans Techniek bepaald en bedraagt ten minste 25% van de geretourneerde waarde. Geretourneerde vrachtkosten zijn de verantwoordelijkheid van de klant. Het product moet worden geretourneerd in de originele verpakking en in de staat van levering en mag op geen enkele manier worden gewijzigd. Volledig krediet voor het geretourneerde product wordt verstrekt na inspectie en verificatie van het aantal producten door de ontvangstafdeling van Laumans Techniek.

Claims voor tekorten

Alle claims voor tekorten moeten binnen zeven (7) dagen na ontvangst door de koper aan Laumans Techniek worden gemeld. Alle retourzendingen moeten in de originele verpakking en in de staat van levering worden gedaan, zonder dat de nummers of enig deel daarvan zijn gewijzigd, beschadigd of verwijderd.

Product beschadigd tijdens verzending

Elk product dat tijdens het transport is beschadigd, moet onmiddellijk bij ontvangst bij de ontvangstafdeling van onze klant aan de verzendmaatschappij worden gemeld. Laumans Techniek is niet aansprakelijk voor schade die tijdens het transport is ontstaan en verzekert geen productzendingen die worden gemaakt met gebruikmaking van het vrachtaccount van Laumans Techniek en waarbij de vooruitbetaalde kosten aan de klantenfactuur zijn toegevoegd.