Privacy Policy

Laumans Techniek B.V., gevestigd aan Fahrenheitstraat 12 6003 DC Weert, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Laumans Techniek B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • Verzenden van onze nieuwsbrieven 
 • Verstrekken van informatie over onze producten en diensten 
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken 
 • De inhoud en de lay-out van de pagina's te individualiseren per bezoeker

De persoonsgegevens die door u zijn verstrekt zullen wij niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen. 

Welke persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

 • Bedrijfsnaam- en -gegevens (voor zover dit persoonsgegevens zijn) 
 • Voor- en achternaam contactpersoon 
 • Geslacht contactpersoon
 • Telefoonnummer contactpersoon
 • E-mailadres contactpersoon 
 • IP-adressen 
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt door bijvoorbeeld een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens 

Bewaartermijn

Laumans Techniek B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Laumans Techniek B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering

van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Rechten

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Laumans Techniek B.v. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 


U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Sales@laumans.com


Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met de nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 


Autoriteit Persoonsgegevens

Laumans Techniek B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Nieuwsbrief

Op onze website kunt u zich eventueel abonneren op onze nieuwsbrief. De gegevens die worden verstrekt bij het aanmelden voor de nieuwsbrief worden, voor zover uw niet akkoord gaat met enig verder gebruik, alleen gebruikt om de nieuwsbrief toe te sturen. U kunt op elk gewenst moment het abonnement van een nieuwsbrief opzeggen met behulp van de betreffende afmeldmogelijkheid in de nieuwsbrief. 

Bevei​liging 

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Daarnaast maken wij gebruik van SSL-certificaten ten behoeve van de veilige overdracht van uw gegevens en communicatie. 

Aanpassingen privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. 

Contactgevens

Mocht u verder, na het lezen van onze privacy- en cookieverklaring, nog vragen en/opmerkingen hebben dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegeven: